Computers De Zeshoek
Regio Brugge - WetterenAlgemene Verkoopsvoorwaarden

  


Computers De Zeshoek streeft er naar om onze klanten service, kwaliteit en dienst na verkoop aan te kunnen bieden voor een concurentiŽle prijs. Computers De Zeshoek streeft er naar om bestelde items zo snel mogelijk te leveren.

In geval van een laatijdige levering ondanks onze inspanningen kan de klant onder geen beding enige schadevergoeding of compensatie bekomen, noch materieel, financieel of onder de vorm van dienstverlening.


Garantiebepalingen zijn gelijk of beperken die van de invoerder/leverancier/fabrikant. Op herstellingen heeft de klant 6 maand garantie met een maximum van 3 werkuren en de prijs van eventueel vervangen en opnieuw defecte componenten (voor zover dit defect veroorzaakt werd door fabricagefouten). Op het correct werken van software en besturingssystemen kan er geen garantie gegeven worden gezien de externe factoren en de aanwezigheid van een internetverbinding.


Computers De Zeshoek helpt ook klanten met defecte apparaten die elders zijn aangekocht.  Bij een elders aangekocht item dat nog binnen garantie van de oospronkelijke verkoper valt kan Computers De Zeshoek niet instaan voor de opvolging van deze garantie en zijn onze normale werkuren en tarieven onverkort van toepassing.


Een bestelling wordt als aanvaard beschouwd na ondertekening van de offerte of bestelbon, bevestiging via email of telefoon of na betaling van een voorschot. Betaalde voorschotten zijn niet terugvorderbaar bij annulatie van de bestelling. Protest dient ons binnen de 8 dagen na de factuurdatum te bereiken via aangetekend schrijven. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de compatibiliteit van de door hem bestelde onderdelen, randapparaten en supplies. Verkochte goederen worden niet geruild of teruggenomen, ook niet tegen een tegoedbon.


Facturen van Pc-systemen, onderdelen, herstellingen of software worden altijd contant betaald, hetzij in cash, hetzij via digitale betaalsystemen (payconic, bank app, ...), hetzij via voorafgaandelijke overschrijving op onze rekening. Elke levering dient betaald te zijn voor de overdracht van de goederen.  Computers De Zeshoek draagt geen verantwoordelijkheid, direct of indirect, mocht de betaling niet kunnen plaatsvinden en kunnen dus op geen enkele wijze daarvoor verantwoordelijk gesteld worden noch kan er daarvoor enige schadevergoeding gevraagd worden. Op individuele basis kan Computers De Zeshoek autonoom beslissen om betalingsfaciliteiten toe te staan of terug in te trekken.


Als service aan onze klanten biedt Computers De Zeshoek de mogelijkheid om indien nodig herstellingen en/of installatie van produkten bij de klant thuis uit te voeren. De klant erkent dat deze service geen afbreuk doet aan het feit dat alle verkopen/herstellingen/verleende diensten per definitie op ons kantoor hebben plaatsgevonden en dit dus geen verkoop op afstand betreft.


Goederen, hardware en software blijven eigendom van Computers De Zeshoek tot de volledige betaling van de factuur, en dit onverminderd het recht van Computers De Zeshoek om volledige betaling van de factuur te eisen.


Gezien de specifieke aard van onze goederen kunnen er bij laattijdige betaling meteen nalatigheids- administratie- en herinneringskosten aangerekend worden zonder officiŽle ingebrekestelling en met een minimum van 25€ per maand vermeerderd met 1% interest per begonnen maand op het openstaande factuurbedrag incl BTW en kosten. Computers De Zeshoek behoud zich het recht om afwijkingen toe te staan voor individuele klanten, maar bij niet naleven van deze individuele voorwaarden meteen, met terugwerkende kracht en zonder voorafgaande kennisgeving terug te grijpen naar de algemene hiervoor beschreven voorwaarden.


Computers De Zeshoek biedt klanten de service hulp op afstand aan waarbij wij vanuit onze zaak via het internet een toegang tot stand brengen tot de pc van de klant om zo onsite service of ondersteuning te verlenen. Louter door het tot stand laten komen van een connectie tussen onze server en zijn pc verbindt de klant er zich toe onderstaande specifieke voorwaarden volledig te accepteren: Computers De Zeshoek gebruikt procedures om de veiligheid van de connectie zoveel mogelijk te garanderen, o.a. het telefonisch een toegangscode doorgeven, een beveiligde verbinding, technologisch hoogstaande software, en andere veiligheidsprocedures. Momenteel wordt deze software als zeer veilig beschouwd. Mocht er desondanks deze inspanningen zich een probleem voordoen kan Computers De Zeshoek, noch de fabrikant van de software, op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke vorm van misbruik, schade, dataverlies of enige andere vorm van directe of indirecte schade geheel of gedeeltelijk te wijten aan het gebruik of het louter aanwezig zijn van deze software op de pc van de klant.

Computers De Zeshoek behoudt het recht om autonoom en zonder opgaaf van redenen voor elke individuele klant en elke individuele service- of ondersteuningsvraag te beslissen of er gebruik kan gemaakt worden van deze service.

Het gebruik van deze service gebeurt op afspraak.

De klant aanvaart de tarieven voor deze service zoals aangegeven en verbindt zich er toe de facturen binnen de 3 werkdagen over te schrijven of ter plaatse te komen betalen. Computers De Zeshoek behoudt het recht om zonder opgaaf van redenen voor specifieke klanten andere regelingen uit te werken (bvb lopende rekening, voorafbetalingen, ...).


Herstellingen aan defecte pc's, toestellen of andere apparaten gebeuren op risico van de klant. Computers De Zeshoek is niet verantwoordelijk wanneer defecte apparaten verder degraderen door het transport naar de zaak of door het stellen van een diagnose of herstelwerkzaamheden.

Door de klant achtergelaten items (bijvoorbeeld oude pc's of onderdelen, defecte apparaten) worden door Computers De Zeshoek intern of extern gerecycleerd.  Computers De Zeshoek zorgt er desgewenst voor dat persoonlijke data op harde schijven niet meer op een normale manier kan gerecoverd worden vooraleer zij de zaak verlaten voor recyclage. Ter herstelling aangeboden apparaten die niet binnen de 3 weken na herstelling afgehaald en betaald worden worden automatisch eigendom van Computers De Zeshoek en kunnen tweedehands verkocht worden ten einde de kosten van de herstelling te recupereren.  Computers De Zeshoek is niet verantwoordelijk voor het bewaren van door de klant achtergelaten items, deze worden als schroot behandeld en gerecycleerd of verwijderd op een tijdstip dat voor Computers De Zeshoek organisatorisch het beste uitkomt.
Specifieke voorwaarden mbt Webdesign


Webdesignfacturen dienen steeds contant betaald te worden of via overschrijving op onze rekening uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. Eventuele contantkortingen worden slechts toegekend bij contante betaling of wanneer het volledige factuurbedrag voor die datum op onze rekening is gestort. Bij laattijdige betaling kunnen nalatigheids- administratie- en herinneringskosten aangerekend worden.


Het volledige vruchtgebruik van ‘creatieve diensten’ (vb webdesign, ontwerpen van logo’s, lay-out, Ö) vangt pas aan na de volledige betaling van de factuur, tot dat moment blijft het volledige websiteproject (incl hosting en eventuele domeinnamen) auteursrechtelijk eigendom van Computers De Zeshoek. Computers De Zeshoek behoud zich het recht om de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te beperken bij laattijdige betaling van de factuur.


Computers De Zeshoek behoud zich het recht om samenwerking te weigeren met personen, organisaties of bedrijven zonder verhaal of opgaaf van redenen. Computers De Zeshoek weigert met onmiddellijke ingang samenwerking met o.a. personen of organisaties met een visie of mening die deontologisch of creatief niet verenigbaar is met de visie van  Computers De Zeshoek zonder dat enig verhaal of directe of indirecte schadevergoeding of enerlij andere vorm van compensatie mogelijk is, bijvoorbeeld (opsomming louter indicatief en niet beperkend) personen of organisaties met (extreme of discriminerende) politieke of religieuze standpunten, discriminatie, pornografie, kansspelen, onwettige of illegale activiteiten, wares, spam,... Websites die onze servers misbruiken voor dergelijke activiteiten of inhoud worden met onmiddellijke ingang permanent van onze servers verwijderd en de samenwerking met deze klanten wordt onmiddellijk stopgezet zonder dat de klant aanspraak kan maken op enig verhaal of directe of indirecte schadevergoeding of gelijk welke andere vorm van compensatie. Eventuele schade geleden door Computers De Zeshoek zoals (opsomming indicatief en niet beperkend)  de kosten voor deze stopzetting, gederfde inkomsten, administratieve kosten, algemene schadevergoedingen alsmede alle juridische en gerechtelijke kosten direct of indirect te wijten aan de klant of handelingen van de klant of aan derden verbonden met deze zaak kunnen worden doorgerekend aan de klant.


De klant blijft ten allen tijde volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website. Computers De Zeshoek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor copyrightschendingen door teksten, foto’s, logo’s of andere informatie op de website of door de aard van de teksten, foto’s, logo’s of andere informatie.Alle bezoekers en klanten worden verondersteld kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ze volledig en zonder fout te aanvaarden en na te leven.


Computers De Zeshoek

Goethals Bart

Koolkerkse Steenweg 119

8000 Brugge


BTW:  BE-0588.955.690